A Response to Ezra Klein on "The Empty Radicalism of the Climate Apocalypse"